Giá trị cốt lõi

  • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.
  • Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, người lao động và cổ đông là mục tiêu và động lực của sự phát triển bền vững.
  • Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển.
  • Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp.
 
Bản quyền © 2012 - 2021 thuộc Triều Giang. Thiết kế website bởi ETD